Egenkapitalen fremstår i foretakets regnskap som differansen mellom samlede eiendeler og samlet gjeld, og som tilhører eierne.

Forrentningen på egenkapitalen uttrykkes vanligvis i prosent av resultat før ekstraordinære poster minus skatter, dividert på gjennomsnittlig egenkapital innenfor gjeldende periode:

Ved verdi- og lønnsomhetsvurderinger, prosjektvurderinger etc. skilles det mellom egenkapital og fremmedkapital fordi rentebelastningen er forskjellig for disse to kapitalformene. Generelt, det regnskapet viser for finansieringen av bedriftens virksomhet som ikke ytes av/eller stammer fra eierne av bedriften er fremmedkapitalen. Forenklet fremgår den av foreliggende lån, leverandørkreditt og andre former for kreditt som bedriften hefter for, jf. kapitalkostnader.

(SFE)