Vi skiller mellom ulike bygningstyper ut fra en bygnings bruk eller formål.

NS 3457-3 Klassifikasjon av byggverk. Del 3: Bygningstyper gir en standardisert inndeling av bygninger etter den funksjon eller virksomhet bygningene er planlagt for.

Standarden opererer med 3 detaljeringsnivåer.

Ensifret nivå angir bygningens hovedfunksjon:

1  Boligbygning
2  Produksjons- og lagerbygning
3  Kontor- og forretningsbygning
4  Samferdsels- og telekommunikasjonsbygning
5  Bygning for overnatting, bespisning og service
6  Undervisnings-, idretts- og kulturbygning
7  Helsebygning
8  Bygning for samfunnssikkerhet
9  Ledig

På tosifret nivå er hovedfunksjonene inndelt i bygningsgrupper. F.eks. er gruppe 7 Helsebygning delt i følgende bygningsgrupper:

71  Sykehus
72  Bo- og behandlingsbygning
73  Bygning for helsetjenester

På tresifret nivå er bygningsgruppene delt i bygningstyper. F.eks. er gruppe 71 Sykehus delt i følgende bygningstyper:

711  Sykehus
712  Syke- og pasienthotell