BIM står for

  • Bygningsinformasjonsmodell (eng. Building Information Model) - når man snakker om produktet
  • Bygningsinformasjonsmodellering (eng. Building Information Modeling) - når man snakker om prosessen.

De to viktigste bokstavene er I og M for informasjonsmodellering. De tingene man vil modellere (i vårt tilfelle bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, installasjoner og utstyr) opprettes som objekter (f.eks. en dør, IfcDoor), som kan tildeles egenskaper (f.eks. brannklasse EI-60) og ha relasjoner mellom seg (f.eks. en branndør tilhører vegg ABC123 som er med å avgrense rom C456). Når man modellerer, er det sentrale hva slags informasjon det er snakk om (f.eks at det er en branndør i brannklasse EI-60), og ikke hvordan noe rent visuelt ser ut med bruk av streker og symboler på en todimensjonal plantegning. Etter hvert som prosjekteringen går framover, vil modellen hele tiden berikes med ny informasjon (f.eks at branndøren skal ha farge RAL 3020 og lydklasse R′w 35 dB).

Som rapport fra modellen kan det hentes ut f.eks. 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer, 4D-framdrift, 5D-kostnad-framdrift – men også «0D» – som er mengdelister, dørskjemaer osv.

Den videre utvikling (2017) vil også ivareta FM/FDVUS (6D), bærekraft (7D) og sensorstyring (8D).

Hovedelementer
For å klare å bruke BIM i praksis, er det tre hovedelementer som må på plass, gjerne kalt BIM-trekanten. buildingSMART Norge har utviklet en felles digital plattform for dette, bygd på åpne, internasjonale standarder/spesifikasjoner:

  • Omforent lagringsformat innen bygningssektoren (IFC- Industry Foundation Classes)
  • Enighet om termiologi (IFD - International Framework for Dictionaries)
  • Koble BIM-en til relevante forretningsprosesser (IDM - Information Delivery Manual)

IFC er en internasjonal standard for datadeling innen bygnings- og FM-industrien; ISO 16739:2013, se https://www.iso.org/standard/51622.html