Begrepet byggverk brukes generelt om konstruksjoner som er skapt av mennesker (og i noen tilfeller av dyr).

Standarder og lovverk benytter litt ulike definisjoner:

  • Plan- og bygningsloven bruker begrepet byggverk en rekke ganger uten nærmere definisjon. Loven gjør det imidlertid klart at byggsesaksbestemmelsene omfatter nærmere angitte tiltak «knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg» (§ 1-6, jf. § 20-1a). 

  • Brann- og eksplosjonsvernloven: «Med byggverk menes bygning, konstruksjoner og anlegg» (§ 4). 

  • Norsk standard: «Alt som bygges eller er et resultat av byggearbeid»
    (NS-EN 1990, NS 3420, NS 3424, NS 3457-3, NS 3490, NS 3600, NS 3901, NS 8141-1 m.fl.).

  • NS-EN 1090-2 presiserer: «Denne termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til hele byggverket, innbefattet både bærende og ikke-bærende deler.»                                  

Kilde: Termbasen SNORRE - søkeord Byggverk