Byggherre er definert på forskjellige måter:

  • NS 8405:2004: «Kontraktspart som skal ha utført det bygg eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter».
  • NS-EN 15643-1:2010: «Person eller organisasjon som krever at en bygning skal oppføres, endres eller utvides, og som er ansvarlig for å påbegynne og godkjenne deres spesifikasjon».                                   
  • Byggherreforskriften: «Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid».
  • Bokmålsordboka: «Person eller firma som på egne vegne får ført opp bygning eller lignende; oppdragsgiver for en byggmester».

En byggherre kan være en enkeltperson, et foretak, en organisasjon el.lign.

Plan- og bygningsloven m/forskrifter bruker betegnelsen tiltakshaver.

Byggherren (tiltakshaveren) har i utgangspunktet ansvaret overfor kommunen for at byggearbeidet utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner. Ansvaret for søknader, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltaket skal overføres til ansvarlige firma som har særlig kompetanse på de enkelte elementene i byggeprosjektet.

Byggherren (tiltakshaveren) eller hans ansvarlige samarbeidspartnere har blant annet ansvar for at bygget tilfredsstiller krav til energiforbruk, lydisolasjon, inneklima, personsikkerhet, miljø og brukbarhet, og funksjonen innebærer også ansvar for at byggearbeidene foregår på en sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig måte.
(Kilde: Store norske leksikon)