Med lovspesifiserte unntak skal enhver som ønsker å igangsette byggevirksomhet søke kommunal bygningsmyndighet om tillatelse. Byggherre forestår normalt søknaden og bygningsmyndigheten har ansvaret for behandlingen og for at det treffes vedtak i form av innvilgning, innvilgning på gitte vilkår eller avslag. Bygningsmyndigheten kan også nekte å behandle søknaden på grunn av dens feil og mangler.

Plikten til å søke om byggetillatelse er regulert både ut fra krav til ansvarsrett for involverte og i forhold til typer av tiltak som er fritatt fra søknadsplikten. Reguleringene i loven pretenderer altså i utgangspunktet å være uttømmende på hvilke tiltak det må søkes om, hvilke som ikke krever søknad og hvordan oppfølgingen gjennom kontrollen og det kommunale tilsynet med byggingen gir grunnlag for å kunne ta byggverket i bruk på grunnlag av søknad eller ved utstedelse av ferdigattest.

Se Plan- og bygningsloven, Fjerde del: Byggesaksdelen

(SFE)