Byggavfall er definert i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 9-5:

Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet.

Kravene i forskriften er:

  • Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengder over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.
  • Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Som avfallsprodusent regnes både tiltakshaver og ansvarlig utførende etter plan- og bygningsloven.

Se også Avfall, Avfallsplan og Gjenvinning 

Nærmere regler om avfall og behandling er gitt på Miljødirektoratet - tema avfall og Byggemiljø.no (eksterne lenker).