Bygg21 er et samarbeidsprosjekt mellom byggenæringen og statlige myndigheter. Bygg21 jobber for at bygg- og eiendomsnæringen selv kan kutte kostnadene med 20 prosent fra 2013 innen utgangen av året 2020.

Bygg21 skal bidra til samordning, spredning av kunnskap og støtte opp om forbedringsprosessene som skjer i næringen, hos kunnskapsbedriftene, forskningsmiljøene, finansinstutisjonene og andre. Bygg21 arbeider primært gjennom næringens etablerte organisasjoner.

Målet er å utvikle en byggenæring som

  • Bruker riktig kompetanse i alle ledd
  • Er konkurransedyktig og produktiv
  • Er seriøs og har god bransjekultur
  • Stimulerer til bærekraft og livsløpsbasert verdiskapning
  • Gjennomgående bruker IKT
  • Er innovativ

På oppdrag fra KMD har Bygg21 utarbeidet strategien «Sammen bygger vi fremtiden». Over 400 aktører fra bygg- og eiendomsnæringen, statlige myndigheter, forsknings- og utdanningssektoren og andre sentrale aktører har kommet med innspill. I strategiarbeidet identifiserte næringen et potensial for å kutte kostnader med 20% innen utgangen av år 2020, basert på bred og aktiv implementering av beste praksis for produktivitet og bærekraft.

Strategien er tredelt, med fokus på: 

  • FoU og innovasjon
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Formidling av kunnskap og erfaringer

Bygg21 sitt sekretariat er samlokalisert med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)).

Bygg21 startside

Lenke til Bygg21s hjemmeside: http://www.bygg21.no/