Biotopvern (også kjent som dyre-/fugle-/plantefredningsområde) er et områdevern i henhold til Naturmangfoldloven. Områder kan vernes fordi de har eller kan få særskilt betydning som økologisk funksjonsområde for en eller flere bestemte arter. Det kan iverksettes aktive gjenopprettingstiltak for biotopvernområder.  I Norge er dette den nest strengeste formen for områdevern, nest etter naturreservat, med større regulering av ferdselen enn i både et landskapsvernområde og en nasjonalpark.

(SFE)