BA-næringen: Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges største næringer. BA-næringen omfattet i 2016 58 488 bedrifter med 234 000 ansatte og en samlet omsetning på 521 mrd. kroner (Kilde: SSB).

BAE-næringen: Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen er et samlebegrep som gir uttrykk for utviklingen mot nærmere samarbeid mellom BA-næringen og eiendoms­bransjen. Entreprenører kan samtidig være bygg­herrer og eiere, og eierne tilbyr nye servicefunksjoner som ledd i eiendomsutviklin­gen.