BA-næringen: Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges største næringer med nærmere 57 000 bedrifter, 230 000 ansatte og mer enn 450 mrd. kroner i årlig omsetning i 2014 (Kilde: SSB).

BAE-næringen: Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen er et samlebegrep som gir uttrykk for utviklingen mot nærmere samarbeid mellom BA-næringen og eiendoms­bransjen. Entreprenører kan samtidig være bygg­herrer og eiere, og eierne tilbyr nye servicefunksjoner som ledd i eiendomsutviklin­gen.