Avvik, konsekvens, konsekvensgrad (KG) og risiko er begreper som inngår i vurderingsmetodikken i NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk.

Avvik

Avvik er definert som en tilstand dårligere enn referansenivået for analysen.

Konsekvens/Konsekvensgrad (KG)

Konsekvensen av et påvist avvik skal graderes på en firetrinns skala for konsekvensgrad (KG):

KG 0 - Ingen konsekvenser 
KG 1 - Små og middels konsekvenser
KG 2 - Vesentlige konsekvenser
KG 3 - Store og alvorlige konsekvenser

Det skal i hvert tilfelle spesifiseres hvilke konsekvenser som legges til grunn: Sikkerhet, helse, ytre miljø, estetikk, energiforbruk, tap av kulturminner, konsekvens for virksomheten, økonomi eller brudd på lover og forskriter.

Risiko

For analysenivå 2 og 3 skal risiko analyseres for alle byggverksdeler der det er registrert avvik. Risikoen vurderes med bakgrunn i registrert tilstand, sannsynlighet for at skade oppstår og konsekvensgrad. Risikoen graderes som lav, middels eller høy (se figur), og legges til grunn ved prioritering og anbefaling av tiltak.