tilstand som er dårligere enn det referansenivået (akseptnivået) som på forhånd er fastsatt i en tilstandsanalyse

(NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk).

Referansenivået er knyttet til tilstandsgrad (TG). En registrert tilstand som er dårligere enn fastsatt tilstandsgrad, regnes som avvik. Det samme gjelder bygningsdeler som ikke er tilgjengelige for inspeksjon eller mangler dokumentasjon for riktig utførelse (TGIU), og hvor mulige avvik kan innebære vesentlige konsekvenser og risiko.

I tidligere standard (NS 3424:1995) ble avvik kalt svikt