Avtaler er overenskomster mellom to eller flere parter som binder dem til omforente retter og plikter. Avtaler kan være inngått på grunnlag av forhandlinger mellom partene, de kan være inngått som resultat av anbudskonkurranser, eventuelt som en kombinasjon av disse. Avtaler reguleres av avtaleloven, men flere andre lover har bestemmelser om bruk av avtaler og i hvilke sammenhenger forhandlinger og/eller anbudskonkurranse kan eller må benyttes ved avtaleinngåelser.

Sentralt i utbyggingssammenheng er plan- og bygningslovens bestemmelse om bruk av utbyggingsavtaler (UBA) og deler av regelverket som regulerer offentlige anskaffelser. Av avtaler som kan inngås i forbindelse med planlegging av utbyggingsprosjekter (reguleringsplanlegging), tomteakkvirering og prosjektgjennomføring, kan det med hensyn til lovregulering og risiko være relevant å skille mellom

  • myndighetsstyrte avtaler mellom planmyndighet og utbygger
  • avtaler mellom tilsvarende parter som inngås mer eller mindre på fritt grunnlag
  • avtaler mellom utbygger og eiendomsaktører i forbindelse med anskaffelse av utviklingseiendom.

(SFE)