Betegnelsen er lovbestemt og karakteriserer fysiske innretninger for transport av vann som kan være sanitært, industrielt eller fremstå som resultat av overflateavrenning, jf. Forurensningsloven .

I utvikling av eiendom er avløpsanlegg, i likhet med veier eller andre typer atkomstanlegg, av stor viktighet for mulighetene for å kunne utvikle eiendommen til et aktuelt formål fordi det kan være knyttet spesielle rettigheter til bruk av eksisterende anlegg og fordi det gjennom planbestemmelser stilles spesielle krav til løsninger og opparbeidelse.

(SFE)