Arealformålene er lovbestemte reguleringskategorier i forbindelse med planlegging, basert på inndeling av planområdet i soner for ulike typer bruk. Det kan være soner for boligformål/boligbygging, ulike typer næringsformål, offentlige formål osv. Det kan også angis soner hvor spesielle hensyn skal iakttas, hensynssoner.

For juridisk bindende planer er lovhjemlede arealformål juridisk bindende mht. arealbruk hvor planbestemmelsene til arealformålene kan detaljere vilkårene for bruk og utnyttelse ytterligere.

Arealformålene er gitt i Plan- og bygningsloven, §§ 11-7 (kommuneplan) og 12-5 (reguleringsplan).

(SFE)