Angir utnyttingsgraden av arealer, f.eks. antall m2 pr elev eller pr. arbeidsplass. Vurderinger av effektivitet foretas ut fra en totalbetraktning som inkluderer alle aktuelle aktiviteter og funksjoner, medregnet infrastruktur og transport. Arealbrukstetthet og -intensitet er viktige indikatorer for vurdering av arealbrukseffektivitet.