Utvikling av eiendom forutsetter at utvikler har skaffet seg rett til å disponere over eiendommen til et aktuelt formål, for eksempel bygging.

I alle de tilfeller eiendommen ikke omsettes gjennom salgstilbud, kjøpskonkurranse eller ved tvangssalg, jf. ekspropriasjon, må eiendomsutvikler forut for anskaffelsen foreta undersøkelser og opprette kontakt med grunneiere for å avklare mulighetene for at utvikler kan disponere eiendommen til aktuelt formål. Gangen i anskaffelsen kan dermed inndeles i en innledende fase med akkvisisjon og en etterfølgende med overdragelse.

(SFE)