Innebærer at kommunen er byggherre for fellesanlegg/-innretninger.

Kommunen avtaler som ledd i inngåelsen av en utbyggingsavtale (UBA) å fradragsføre inngående merverdiavgift som fremgår av fakturaen fra utbygger/entreprenør. Kommunen sender så kreditnota til utbygger/utfører som så kommer til fradrag i det utbyggingsbidraget som skal betales kommunen. Kommunen mottar altså faktura fra utbygger/entreprenør med merverdiavgift som blir refundert, og utbygger leverer utbyggingsbidrag i penger for netto utbyggingskostnad.

En viktig forutsetning for bruk av denne modellen er at fellesanleggene/-innretningene er avgiftsfrie for kommunen.

(SFE)